Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan YALÇIN tarafından 2009 yılında kuruldu. 2013 yılında Dr. Ural OĞUZ, Dr. Ercan ÖĞREDEN, Dr. Erhan DEMİRELLİ ve 2018 yılında Dr. Doğan Sabri TOK akademik kadroya katıldılar.
 
Anabilim Dalımız daha önce Debboy mevkiindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde faaliyet gösterirken ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde sağlık ve eğitim hizmeti vermeye başladı. 2021 yılında ise Aksu mevkiinde bulunan yeni binaya taşınarak bugünkü adıyla “Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” nde modern imkanlar eşliğinde geniş bir kadro ile Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Anabilim Dalı’mızda 2014 yılında uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Rutin lisans öğrenci eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta konseyleri ve Cuma günleri multidisipliner üroonkoloji konseyleri yapılmaktadır. Ayrıca her hafta seminer/literatür saatlerinde güncel veriler değerlendirilmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
2009-2016             Prof. Dr. Orhan YALÇIN
2016- Halen          Prof. Dr. Ural OĞUZ
 
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ural OĞUZ (Anabilim Dalı Başkanı),     Özgeçmiş
Doç. Dr. Ercan ÖĞREDEN                                  Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ                        Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK                         Özgeçmiş
 
 
 
Araştırma Görevlileri
Dr. Osman Çağatay ÇİFTÇİ
Dr. Safa AKYOL
Dr. Chingiz AHMADLI
Dr. Ertürk ALTUN
Dr. Uğur SEMİZ
Dr. Hüseyin BATUR
 
Anabilim Dalımızda Uzmanlık Eğitimini Tamamlayanlar
Dr. Mehmet KARADAYI (2015-2021)
Dr. Mefail AKSU (2017-2022)
 
Klinik Uygulamalarımız
Yataklı Servis:
Üroloji Servisi, “S.B. Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” 4. katında 25 yatakla hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri en az 1 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.
Kliniğimizde 4 öğretim üyesi, 6 Araştırma görevlisi (Uzmanlık öğrencisi), üçü ameliyathane olmak üzere toplam 18 hemşire, 4 sekreter, 6 personel görev yapmaktadır.
Serviste 25 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 12 adet iki kişilik oda), 1 adet ürodinami ve ultrason odası, 1 adet biyopsi ve işlem odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet personel odası, 1 adet  Asistan Doktor odası, 1 adet Uzman Doktor Odası ve 1 adet Öğretim Üyesi odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.
Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür.
 
Poliklinikler:
Üroloji poliklinikleri 1. katta bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 2 sorumlu öğretim üyesi ve 2 asistan doktor tarafından verilmektedir.
Salı günleri Androloji polikliniği ve Perşembe günleri Üroonkoloji polikliniği hizmet vermeye başlamıştır.
Üroloji polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir.
 
Ameliyathaneler ve girişimsel işlemler:
Üroloji kliniğinin kullanımında her gün 2 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Özellikle üro-onkolojik ameliyatlarda laparoskopik cerrahi etkin şekilde kullanılmaktadır.
 
Prostat kanseri, mesane kanseri, testis tümörü, böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü tedavileri; laparoskopik ve açık cerrahi ile güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Düzenli olarak her hafta üro-onkoloji konseyi yapılmakta olup bu konseylere üroloji kliniğiyle birlikte radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve patoloji bölümlerinden meslektaşlarımızın katılımıyla hasta değerlendirilmesi multidisipliner yapılmakta ve tedavi ve takiplerde ortak karar verilmektedir.
Kliniğimizde iyi huylu prostat büyümesi hastalarının tedavisinde kullanılan monopolar ve bipolar enerji kaynakları ile TUR (trans-uretral rezeksiyon) ameliyatları olarak adlandırılan endoskopik yöntemler uygulanmaktadır.  Ayrıca büyük prostatların tedavisinde laparoskopik ve açık ameliyatlar da yapılmaktadır.
 
Üriner sistem (böbrek, üreter ve mesane) taşlarının tedavisinde gerekli donanıma sahip olan kliniğimizde çocuk ve erişkin hastaların tedavisi yapılabilmektedir. Bu amaçla sistoskop ve semirigid üreteroskop, fleksibl nefroskop, erişkin ve pediatri fleksibl üreterorenoskop ve perkütan (PNL) böbrek taşı cerrahisi için gereken araçlar mevcuttur. Taş hastalığında uygun hastalarda laparoskopik cerrahi de başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca taş hastalığının tedavisinde kullanılan vücut dışı ses dalgası ile taş kırma (ESWL) işlemi kliniğimizde uygulanmaktadır.
 
Androloji alanında özellikle cinsel işlev bozuklukları, penil protez ameliyatları, ESWT ve varikosel ameliyatları (mikroskobik) etkili şekilde uygulanmaktadır.
 
Çocuk ürolojisi ile ilgili sünnet, hipospadias, inmemiş testis, hidrosel, üreteropelvik bileşke darlığı, üreterosel, posterior üretral valv ve vezikoüreteral reflü gibi bozuklukların cerrahi tedavileri ile çocukluklarda taş hastalığının medikal ve cerrahi tedavisleri başarıyla yapılabilmektedir. 
 
İşlevsel üroloji, Kadın ürolojisi ve rekonstrüktif üroloji kapsamında, modern tıbbın gerektirdiği tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İdrar kaçırma, kronik pelvik ağrı, üretra darlığı ve mesane sarkması başta olmak üzere, pelvik taban ve alt üriner sistemi ilgilendiren sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi bölümümüzde uygulanmaktadır.
 
Kliniğimizde yıllık ortalama 1500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler ve özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır.
 
 
Ürodinami Ünitesi
Yataklı servisimizde yer alan ürodinami ünitemizde bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çalışmalar yapılmaktadır.
 
Ultrasonografi Ünitesi
Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal ve abdominal üriner sistem ultrasonu ile prostat biyopsi ve nefrostomi katateri takılması gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ayrıca tomografi eşliğinde böbrek girişimleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.
Her yıl bu ünitede 300’e yakın prostat biyopsi işlemi yapılmakta ve 100 e yakın nefrostomi katateri takılmaktadır.
 
ESWL ünitesi
ESWL (taş kırma) ünitesi 2 eğitimli personelimiz tarafından 2004 yılından beri hizmet vermektedir. 2021 yılınca ünitemiz yeniden inşa edilerek yeni cihazlarla geliştirilmiştir. Mesai saatleri içinde günde 3-4 hastaya ESWL işlemi yapılmaktadır.
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim ve Hedefleri
Anabilim Dalımızda görevli öğretim üyeleri, Dönem 2, dönem 3, dönem 5 ve dönem 6 fakültemiz öğrencilerine teorik ve pratik derslerde bilgi ve tecrubelerini aktarmaktadırlar.
Anabilim Dalımız’ın mezuniyet sonrası eğitim yetkisi 2014 yılında tanımlanmış olup bu tarihten itibaren uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımızda 6 uzmanlık öğrencisi bulunmakta olup uzmanlık öğrencilerimiz eğitimleri boyunca ürolojide uygulanan tüm cerrahi müdahaleleri öğrenme, akademik çalışma yapabilme imkanlarına sahiptirler.
Uzmanlık öğrencilerimiz haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri, hasta konseyleri, pratik uygulamalara katılırlar. Ayrıca ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde hem bilgi ve becerilerini günceller, hem de sunu becerilerini arttırırlar.
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet düzeyine ulaşacak; Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.
 
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
4. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, Eylül 2018 (program için tıklayınız)
Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Ekim ayı bilimsel Toplantısı, Ekim 2018 (program için tıklayınız)
GRÜ Üroloji Anabilim Dalı 10. Yıl Etkinliği, Kasım 2019 (program için tıklayınız)
Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi 2020 Akademik Yılı Ocak ayı toplantısı (program için tıklayınız)
 
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
Dutasteride in yaşlı erkeklerde kardiyoprotektif etkinliği var mıdır? (Does the Dutasteride has any cardioprotective effect in elderly men), BAP, (2014-2017) (ULUSAL)
 
Erektil disfonksiyon şiddeti ile aortic stiffness ilişkisi, BAP, (2015-2018) (ULUSAL)
 
Üreter taşlarında spontan pasajı etkileyen faktörler, BAP, (2018-2020) (ULUSAL)
 
Fleksible üreterorenoskopide akses kılıf kullanan ve kullanmayan hastaların postoperatif irritatif alt üriner sistem semptomları açısından karşılaştırılması, BAP, (2019-2021) (ULUSAL)
 
Ödüller
En iyi poster birincilik ödülü. " Is there a difference in number of interstitial cells, neurons, presence of fibrosis and inflammation in UPJ tissues of patients with UPJ obstruction with and without crossing-vessel and normal subjects in humans?" 2th EAU Baltic Meeting. Riga, Letonya, Mayıs 2015
 
En iyi poster birincilik ödülü. "Impact of preoperative D-J stenting on success and complications of RIRS" 31th Annual EAU congress. Munich, Mart 2016.
 
En iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü. Mesane Kanserinde VI-RADS Skorunun Prospektif Değerlendirilmesi: Geçerliliği ve Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. 14. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Nisan,2021
 
En iyi sözlü bildiri ikincilik ödülü. Mesane Kanserinde Bpmrg ve mpmrg’ye  dayalı VIRADS skorlamasının karşılaştırılması, kontrast madde gerekli mi? . 42. Ulusal Radyoloji Kongresi,  26-31 Ekim,2021
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
European Association of Urology (Avrupa Üroloji Derneği),
The International Alliance of Urolithiasis,
Türk Üroloji Derneği,
Ürolojik Cerrahi Derneği,
Türk Endoüroloji Derneği,
Avrasya Üroonkoloji Derneği,
Türk Üroonkoloji Dernepği,
İşlevsel Üroloji Derneği