Anabilim Dalı Hakkında

TARİHÇE:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan YALÇIN tarafından 2009 yılında kuruldu. 2013 yılında Doç. Dr. Ural OĞUZDoç. Dr. Ercan ÖĞREDEN, Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ ve 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK akademik kadroya katıldılar.

Anabilim Dalımız daha önce Debboy mevkiindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde faaliyet gösterirken, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

Anabilim Dalı’mızda 2014 yılında uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Rutin lisans öğrenci eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta konseyleri ve Cuma günleri multidisipliner üroonkoloji konseyleri yapılmaktadır. Ayrıca her hafta seminer/literatür saatlerinde güncel veriler değerlendirilmektedir.

 

ANABİLİMDALI BAŞKANLARI:

2009-2016             Prof. Dr. Orhan YALÇIN

2016- Halen          Doç. Dr. Ural OĞUZ

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ:

  • Doç. Dr. Ural OĞUZ (Anabilim Dalı Başkanı),
  • Doç. Dr. Ercan ÖĞREDEN
  • Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ  
  • Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

  • Dr. Mehmet KARADAYI
  • Dr. Mefail AKSU
  • Dr. Osman Çağatay ÇİFTÇİ
  • Dr. Safa AKYOL
  • Dr. Chingiz AHMADLI
  • Dr. Ertürk ALTUN

EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ BİLİMSEL TOPLANTI ve KURSLAR:
 
 

KLİNİK UYGULAMALARIMIZ:

Yataklı Servis:

Üroloji Servisi, “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” 1. katında 20 yatakla hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.

Serviste 20 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 5 adet iki kişilik oda, 3 adet 3 kişilik oda), 1 adet ürodinami ve ultrason odası, 1 adet biyopsi ve işlem odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet personel odası, 1 adet  Uzman Doktor odası ve 1 adet Asistan Doktor odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.

Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür.

Poliklinikler:

Üroloji poliklinikleri 0. katta bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 2 sorumlu uzman doktor ve 1 asistan doktor tarafından verilmektedir.

Üroloji polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler ve girişimsel işlemler:

Üroloji kliniğinin kullanımında her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Özellikle üro-onkolojik ameliyatlarda laparoskopik cerrahi etkin şekilde kullanılmaktadır.

Prostat kanseri, mesane kanseri, testis tümörü, böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü tedavileri; laparoskopik ve açık cerrahi ile güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Düzenli olarak her hafta üro-onkoloji konseyi yapılmakta olup bu konseylere üroloji kliniğiyle birlikte radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve patoloji bölümlerinden meslektaşlarımızın katılımıyla hasta değerlendirilmesi multidisipliner yapılmakta ve tedavi ve takiplerde ortak karar verilmektedir.
Kliniğimizde iyi huylu prostat büyümesi hastalarının tedavisinde kullanılan monopolar ve bipolar enerji kaynakları ile TUR (trans-uretral rezeksiyon) ameliyatları olarak adlandırılan endoskopik yöntemler uygulanmaktadır.  Ayrıca büyük prostatların tedavisinde laparoskopik ve açık ameliyatlar da yapılmaktadır.

Üriner sistem (böbrek, üreter ve mesane) taşlarının tedavisinde gerekli donanıma sahip olan kliniğimizde çocuk ve erişkin hastaların tedavisi yapılabilmektedir. Bu amaçla sistoskop ve semirigid üreteroskop, fleksibl nefroskop, fleksibl üreterorenoskop ve perkütan (PNL) böbrek taşı cerrahisi için gereken araçlar mevcuttur. Taş hastalığında uygun hastalarda laparoskopik cerrahi de başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca taş hastalığının tedavisinde kullanılan vücut dışı ses dalgası ile taş kırma (ESWL) işlemi kliniğimizde uygulanmaktadır.

Androloji alanında özellikle cinsel işlev bozuklukları, penil protez ameliyatları ve varikosel ameliyatları (mikroskobik) etkili şekilde uygulanmaktadır.

Çocuk ürolojisi ile ilgili sünnet, hipospadias, inmemiş testis, hidrosel, üreteropelvik bileşke darlığı, üreterosel, posterior üretral valv ve vezikoüreteral reflü gibi bozuklukların cerrahi tedavileri ile çocukluklarda taş hastalığının medikal ve cerrahi tedavisi başarıyla yapılabilmektedir.  

İşlevsel üroloji, Kadın ürolojisi ve rekonstrüktif üroloji kapsamında, modern tıbbın gerektirdiği tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İdrar kaçırma, kronik pelvik ağrı, üretra darlığı ve mesane sarkması başta olmak üzere, pelvik taban ve alt üriner sistemi ilgilendiren sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi bölümümüzde uygulanmaktadır.

Kliniğimizde yıllık ortalama 1500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler ve özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır.

Ürodinami Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ürodinami ünitemizde bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çalışmalar yapılmaktadır.

Ultrasonografi Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal ve abdominal üriner sistem ultrasonu ile prostat biyopsi ve nefrostomi katateri takılması gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ayrıca tomografi eşliğinde böbrek girişimleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Her yıl bu ünitede 300’e yakın prostat biyopsi işlemi yapılmakta ve 100 e yakın nefrostomi katateri takılmaktadır.

ESWL ünitesi

ESWL (taş kırma) ünitesi 2 eğitimli personelimiz tarafından 2004 yılından beri hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde günde 3-4 hastaya ESWL işlemi yapılmaktadır.